Artykuł sponsorowany

Upadłość konsumencka - są korzyści, ale i obowiązki dla dłużnika

Upadłość konsumencka - są korzyści, ale i obowiązki dla dłużnika

Upadłość konsumencka staje się coraz bardziej popularnym rozwiązaniem dla osób zadłużonych, które nie są w stanie samodzielnie wyjść z kłopotów finansowych. Wzrost liczby takich przypadków wynika z rosnącej świadomości Polaków na temat możliwości skorzystania z tej formy pomocy prawnej. 

Zalety upadłości konsumenckiej

Upadłość konsumencka to procedura prawna, która pozwala na oddłużenie osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Główną zaletą tego rozwiązania jest możliwość uzyskania tzw. czystego konta, czyli umorzenia długów, które stały się niemożliwe do spłaty. Upadłość konsumencka daje szansę na nowy start finansowy, pozwalając zadłużonym uniknąć egzekucji komorniczej oraz nękania przez wierzycieli. Dodatkowo, osoba korzystająca z upadłości konsumenckiej może liczyć na pomoc specjalistów, takich jak kuratorzy czy doradcy finansowi, którzy pomogą w zarządzaniu majątkiem i planowaniu przyszłych wydatków.

Warunki skorzystania z upadłości konsumenckiej

Aby móc skorzystać z upadłości konsumenckiej w Gdańsku, należy spełnić kilka warunków. Po pierwsze, dłużnik musi wykazać, że nie jest w stanie spłacić swoich zobowiązań finansowych, a sytuacja ta utrzymuje się od co najmniej 6 miesięcy. Po drugie, dłużnik nie może prowadzić działalności gospodarczej ani być wspólnikiem spółki z o.o. lub akcyjnej. Po trzecie, musi być to pierwsza upadłość konsumencka w ciągu ostatnich 10 lat. Warto również pamiętać, że sąd może odmówić ogłoszenia upadłości, jeśli uzna, że dłużnik działał nieuczciwie lub celowo doprowadził do swojego zadłużenia.

Proces przebiegu upadłości konsumenckiej

Proces upadłości konsumenckiej rozpoczyna się od złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości w sądzie rejonowym właściwym dla miejsca zamieszkania dłużnika. Wniosek powinien zawierać szczegółowe informacje na temat sytuacji finansowej dłużnika, w tym spis majątku oraz listę wierzycieli i wysokość zobowiązań. Sąd może zlecić przeprowadzenie postępowania dowodowego w celu zweryfikowania danych zawartych we wniosku. Jeśli sąd uzna, że dłużnik spełnia warunki do ogłoszenia upadłości, wyznacza kuratora, który będzie zarządzał majątkiem dłużnika i prowadził postępowanie upadłościowe. W trakcie tego procesu może dojść do sprzedaży majątku dłużnika w celu spłaty wierzycieli, a także do opracowania planu spłaty długów lub umorzenia części zobowiązań.